Pest / fbandi15

Rank* Name Win Rate K/D Ratio Accuracy Headshot
1 Sotin0258Sotin0258 58.5% 1.47 28.7% 40.4%
2 G.Nimrod.GG.Nimrod.G 49.1% 0.96 27% 25%
3 KolonicsKolonics 56.9% 1.42 21.7% 29.6%
4 svenboysvenboy 50% 0.92 19.8% 31%
5 toasty1337toasty1337 55.2% 1.24 21.4% 28%
6 C7upiXC7upiX 50.8% 1.08 22.6% 50.2%
7 RyanRyan 49.9% 1.01 19% 34.6%
8 GiacomoGiacomo 48.6% 0.94 22.2% 28.7%
9 Zolii | CSGOEmpire.comZolii | CSGOEmpire.com 72.1% 1.3 14.8% 17.5%
10 NigocNigoc 49.1% 0.93 16.7% 37.7%
11 Disco-JDisco-J 49.5% 0.97 18.2% 41.1%
12 fbandi15fbandi15 0% 0 0% 0%
13 ZhuZhu 39.8% 0.78 14.1% 40.4%
14 RealvensRealvens 0% 0 0% 0%
15 Mr. No NameMr. No Name 50.7% 1.11 21.8% 40.1%
16 KT1KT1 0% 0 0% 0%
17 XDXDavidXDXDavid 65.5% 2.57 30% 27.2%
18 HorilehelHorilehel 0% 0 0% 0%
19 OnurisOnuris 0% 0 0% 0%
20 HypsterHypster 0% 0 0% 0%
21 TESCÓS CHIPSTESCÓS CHIPS 0% 0 0% 0%
22 snakeYsnakeY 0% 0 0% 0%
23 nbjuuu :)nbjuuu :) 0% 0 0% 0%
24 BangerBanger 0% 0 0% 0%
25 Banger v2Banger v2 0% 0 0% 0%