Long An / Môn Đăng Hộ Đối

Rank* Name Win Rate K/D Ratio Accuracy Headshot
1 Môn Đăng Hộ ĐốiMôn Đăng Hộ Đối 50.1% 0.97 19% 34.6%
2 ETUC2K3ETUC2K3 46.7% 1.03 16.7% 56.4%