Viet Nam / electronic

Rank* Name Win Rate K/D Ratio Accuracy Headshot
487 Nicholas Nicholas "nitr0" Cannella 0% 1 17.9% 31.4%
488 91│nlQuí91│nlQuí 0% 0.89 17.5% 25.7%
489 touqeer.shafitouqeer.shafi 0% 1.57 13.9% 45.9%
490 ALiuALiu 0% 0.16 20.9% 34.4%
491 MoBMoB 0% 1.13 16.2% 24.4%
492 Khá BảnkKhá Bảnk 0% 0.43 18.6% 34.4%
493 H E A R B R O K E NH E A R B R O K E N 0% 1.2 16.3% 32.7%
494 Anh Quan =]]~Anh Quan =]]~ 0% 0.58 18.7% 34.3%
495 electronicelectronic 0% 0.77 18.3% 51.2%
496 MiloCoroneMiloCorone 0% 0.77 17.9% 49.2%
497 Tao bắn gà vllllTao bắn gà vllll 0% 0.85 17.6% 38.8%
498 ファテ|Shinonファテ|Shinon 0% 1.04 15.7% 46.1%
499 sieuquayghsieuquaygh 0% 1 15.5% 31.5%
500 Min2Min2 0% 0.77 17% 42.1%
501 KissmyarseKissmyarse 0% 0.82 17.1% 31%
502 Adam CrestAdam Crest 0% 0.83 16.7% 21.5%
503 shynWshynW 0% 1.32 13.8% 50%
504 Cản bố mài hộ cái?Cản bố mài hộ cái? 0% 0.57 16.7% 32.5%